Mesafeli Satış Sözleşmesi

info@senatur.com.tr


1. TARAFLAR:
Birtaraftanmerkezi………………….adresindebulunan……………………………..ilediğer taraftan; GaziBulvarıDemokrasiKavşağı No: 800/1 07500 Muratpaşa / ANTALYA adresindebulunanSENA TURİZM TAŞ.İNŞ.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.arasında aşağıdaki şartlar veesaslardairesindebirsözleşme akdedilmiştir.

2. TANIMLAR:
İşbu sözleşmede …………………….. Şirketi "HİZMET ALAN" olarak, SENA TURİZM TAŞ.İNŞ.TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ."HİZMET VEREN" olarak anılacaktır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
HİZMET ALANşirketinrezervasyonda belirttiği misafirlerin taşınması işinin HİZMET VEREN tarafından, HİZMET ALANIN seçtiği araçlarla, rezervasyon ekranına girilen tarih ve saatte yapılmasıdır.

4. TAŞIMA BİRİM FİYATI:
Taşınma fiyatı günlük KDV dahil ………TL dır.Hizmet Alanın satın aldığı hizmet karşılığında verilmiş olan hizmete ilişkin fatura misafirin bildirmiş olduğu e posta adresine gönderilecektir. Verilen transfer hizmeti karşılığında düzenlenen faturalara akaryakıt fiyatları dahildir.

5.İŞİN BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ:
İşbu sözleşme ….. gün/ay/yıl sürelidir ve işin başlama tarihi ………olup, ………….. tarihinde sona erecektir. Fiyat hesaplamalarında başlangıç tarihi …………. olarak baz alınacaktır.Sözleşme süresi ………..tarihinde yazılı bir bildirime gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Taraflar sözleşmeyi uzatmak isterlerse sözleşme bitimi tarihine …. Ay kala o dönemin şartlarına göre fiyat güncellemesi yapılarak tekrardan sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

6.MUTABAKAT VE ÖDEME

6.1.Taraflar’ın birlikte mutabakat sağlayarak hazırladıkları sezonluk taşıma programında kullanılacak araçların cinsine ve güzergahına göre günlük mutabakat yapılacaktır.Verilen transfer hizmeti karşılığında düzenlenen faturalara akaryakıt fiyatları dahildir. Sözleşme ekinde belirlenen ücret tarifesi TL bazında KDV hariç araç-güzergah fiyatıdır. Faturalar kesildikten sonra hizmet alanın belirteceği e posta adresine gönderilecektir. Gönderildikten sonra …… gün içinde ödemesi yapılacaktır.


6.2.Fatura bedelleri, yüklenicinin aşağıdaki banka hesabına sözleşme tarihinde/ rezervasyon tarihinde yatırılacaktır;

Banka Hesap Bilgileri :


6.3. Taşımacı, Sözleşme kapsamındaki transfer hizmetini kendi araçları ile yapabileceği gibi Sözleşme hükümlerine uygun olarak alt yüklenici Taşımacı’lara da yaptırabilir. Bu halde Taşımacı, düzenleyeceği faturada hizmet veren araçlara ait plaka bilgilerini ve hizmeti veren şirkete ait bilgileri ……..doğru bir şekilde bildirmek zorundadır.

6.4. Akaryakıt hesaplamalarında her ayın 1. gününe ait birim fiyat esas alınır ve tüm ay boyunca uygulanır. Makul sınırlar üzerinde olan fiyat farklılıkları karşılıklı mutabakat ile düzenlenebilir. Ekonomik koşulların olağanüstü şekilde değişmesi halinde karşılıklı mutabakat ile düzenlenir.

7. HİZMET VERENİN SORUMLULUĞU


7.1.Hizmet alanın tercih ettiği ve satın aldığı araç cinsini misafirlerin hizmetine sunmak.

7.2.Hizmet alanın rezervasyon ekranına girdiği bilgiler doğrultusunda araç buluşma yerinde ve saatinde hazır olacaktır.

7.3.Satın alınan transfer organizasyonunun düzenleyicisi hizmet alandır. Hizmet verenin taşıma hizmet i ve taşıtı vermek dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet veren kendisine bu yönde iletilen taleplerin muhatabı değildir.

7.4. Hizmet alanın ücreti karşılığında satın aldığı ekstra hizmetler (karşılama, bebek koltuğu vs.) hizmet alanın misafirlerinin hizmetine sunulacaktır.

7.5. Hizmet veren, tahmini varış sürelerine uygun davranmaya özen gösterecektir fakat bu süreler tahmini olup hava ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilecektir. Hizmet veren kendi kusuru haricindeki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

7.6.Hizmet verene bildirilen isim listesi dışında hiçbir misafir araca alınmayacaktır.


8. HİZMET ALANIN SORUMLULUĞU


8.1.Hizmet alan, hizmet karşılığı kesilen ve belirtilen e posta adresine iletilen fatura bedellerini zamanında eksiksiz olarak hizmet alanın 6.2 maddesinde belirtilen banka hesabına ödeyecektir.

8.2.Yolculuk esnasında emniyet kemeri takmak zorunlu olup misafirlerin emniyet kemeri takmaması sonucu gerçekleşebilecek herhangi bir zarardan hizmet verenin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple oluşabilecek zararlardan hizmet alan sorumludur.

8.3. Hizmet sırasında araçta sigara tüketimi kesinlikle yasak olup böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda hizmet veren tarafından cezai şart olarak …. TL bedel fatura ile hizmet alana yansıtılacaktır.

8.4. Hizmet alan, rezervasyona girilen bilgilerin tümünün doğru olduğu garanti etmektedir. Bu bilgilerin Karayolları denetimleri sebebi ile doğru olarak bildirilmesi zorunlu olup UETDS için devlet tarafından zorunlu kılındığı için taşınan kişilerin bilgilerinin devlete bildirilecektir. Taraflar bu durumu kabul etmektedirler.

8.5.Hizmet alanın misafirlerinin hizmet verenin aracına herhangi bir zarar vermesi durumunda bununla ilgili tutar hizmet alana yansıtılacaktır. Hizmet alan bu tutarı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

8.6.Hizmet verene bildirilen isim listesi dışında hiçbir misafir araca alınmayacaktır. Bu sebeple hizmet alan tarafından isimler eksiksiz olarak bildirilmek zorundadır.

8.7.Transfer sürecinde araçta bulunan misafirlere ait eşyaların sorumluluğu misafirlere ait olup hizmet verenin bu eşyalar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kaybolan veya zarara uğrayan eşyaların sorumluluğu hizmet alana aittir.


9.MÜCBİR SEBEP Deprem, yangın, sel, su baskını, terör, savaş, seferberlik, kalkışma, ayaklanma ve halk hareketi,korsanlık veya terörizm, salgın hastalık, pandemigibi bir tarafın makul düzeyde kontrolünün ötesindegelişen olaylar mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplere maruz kalan Taraf diğerTaraf’ı olayın meydana gelmesi ve sona ermesi hususunda gecikmeksizin bilgilendirecektir. Taraflar’ınMücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle doğacak zararlardanherhangi bir sorumluluğu olmayıp, sözleşmenin askıda olduğu kabul edilecektir. Mücbir sebeplerin 45(kırk beş) günden uzun sürmesi durumunda her iki taraf da diğer tarafa yazılı bildirim ile işbusözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkını haizdir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1.Sözleşmekapsamındakiherhangibiryükümlülüğüntaraflarcakısmenveyatamamenyerinegetirilmemesidurumunda, diğertarafyazılıbirihtardabulunularakihlalingiderilmesiiçinihlaliyapantarafa 7 (yedi) gün sure verecektir. Bu sürezarfındaihlaliyapantarafındanihlalgiderilmediğitakdirdediğertaraf, Sözleşme’yifeshedebiliryahutTürkBorçlarKanunu’ndakidiğerseçimlikhaklarınıkullanabilir.

10.2.Fesihdurumunda; HİZMET VEREN , Sözleşme’dekihizmetigerçekleştirmekiçinyapılanmasraflar da HİZMET ALAN’dantahsiledilecekolup; Sözleşme’ninbuşekildeHİZMET VEREN tarafındanfeshedilmesihalindeHİZMET VEREN’ninayrıcauğrayacağıSözleşmekonusuişlerleilgilitümzararlar da HİZMET ALAN tarafındankarşılanacaktır.

10.3..TaraflarSözleşme’ninsüresininsonaermesindenönceveyaSözleşmesüresiiçerisindeherhangibirzamanda, diğertarafa 1 (bir) ay öncesindeyapacağıyazılıyapacağıbildirimleherhangibirsebepgöstermeksizinveherhangibirtazminatödemeksizinfeshedebilir.


11. GİZLİLİK


11.1.Taraflar Sözleşme‘nin müzakere edilmesi ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği ve Sözleşme konusu hizmet çerçevesinde elde edilmiş hiçbir bilgiyi ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder. (8.4. maddede belirtilen ve yasa gereği zorunlu olarak devlete bildirilen durumlar hariç.)Taraflar özellikle burada mutabık kalınan madde veya şartların hiçbirini herhangi bir üçüncü şahsa açıklamamayı taahhüt eder.Taraflar istihdam ettiği tüm şahısların veya kendisi ile ilişkisi sonucu bilgileri almış olan şahısların bu yükümlülüğü yerine getireceklerini garanti eder. Bu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun feshinden veya sona ermesinden sonra da hüküm ifade etmeye devam edecektir.

11.2.Taraflar, kendisi, çalışanları ve alt-yüklenicileri adına yürürlükteki kişisel verileri koruma mevzuatı hükümlerine uymayı ve Sözleşme’nin yürürlüğü sırasında üçüncü kişiler hakkında edinilen kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işleneceğini ve korunacağını kabul ve taahhüt ederler.

11.3.Taraflar, kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle gerekli olması halinde ilgili gerçek kişilerin açık rızalarını alacaklarını, aydınlatma yükümlülüklerini yerine getireceklerini ve kişiler verileri işleme şartlarının ortadan kalkması halinde kişisel verileri, silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. DAMGA VERGİSİ VE DİĞER MASRAFLAR Sözleşme’nin imzalanmasından doğan damga vergisive sair masraflardan hizmet alan sorumludur. Hizmet verenin ödeme yapması durumunda bu tutar hizmet alana yansıtılacaktır.

13.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar öncelikle Taraflar arasında dostane çözüm yolu ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Aksi halde Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşme’de yazılı olmayan konular ile ilgili olarak ilgili kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

14. TEBLİGAT ADRESLERİ Taraflar’ın 1. Maddede belirtmiş oldukları adresleri kanuni tebligat adresleridir. Adres değişiklikleri en geç yedi (7) gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde, Sözleşme’de geçen adreslere yapılan tebligatlar, geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurur.İşbu Sözleşme 14 (on dört) maddeden ibaret olup, karşılıklı taraflar arasında …….tarihinde iki (2) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
HİZMET ALAN HİZMET VEREN